10/0,4 kV transformer

Man kan ikke beregne magnetfeltet omkring stationer på grund af det varierende layout af komponenterne. Til gengæld kan man måle magnetfeltets størrelse omkring stationen eller kabinettet.
10/0,4 stationerne kan være anbragt i bygninger eller inddækket i fx trykimprægneret træ. Gennemgående er magnetfeltet i kort afstand uden for stationens inddækning normalt ganske lille. De magnetfelter, der kan registreres stammer i højere grad fra ledningerne, der går til og fra stationen.
Magnetfeltet fra 10/0,4 kV stationer er normalt størst tæt på føringsvejen for 0,4 kV kablerne. Udenfor en muret station kan der typisk måles 20-40 mikrotesla tæt på muren dvs. i en afstand på ca. 25 cm fra kablerne som går op i bygningen. En meter over terræn er feltet fra kablerne sjældent over 2-5 mikrotesla.
Planskitse og eksempel på målte felter ved en 10/0,4 kV station:

I nogle byområder kan sådanne stationer være anbragt i bolig- eller erhvervsbygninger. Afhængigt af stationens konstruktion kan der være ganske store felter tæt ved væg eller loft, som grænser op til stationen.

Ved åbne 10kV anlæg giver den store faseafstand, på ca 30 cm nogle steder, anledning til felter op til 20-40 mikrotesla tæt ved væg eller loft i det tilstødende lokale.

Som en tommelfingerregel kan man antage, at nyere stationer ofte er mere kompakte konstruktioner end ældre og derfor har mindre magnetfelter.