IARC, det internationale institut for kræftforskning under WHO, har undersøgt om der er en sammenhæng mellem eksponering af magnetfelter fra højspændingsanlæg og forekomsten af kræft. IARC offentliggjorde sin vurdering af forskningens resultater i 2002. Vurderingen var:

  • At der ikke kan konstateres nogen kræftrisiko for voksne, hverken i forbindelse med felter fra højspændingsledninger eller fra felter i arbejdsmiljøet.
  • At der ikke ses nogen øget hyppighed af kræft hos børn, der er udsat for felter, som er mindre end 0,4 mikrotesla i gennemsnit over tid.
  • At samkøringer af statistiske befolkningsundersøgelser (epidemiologiske undersøgelser) har vist en statistisk sammenhæng mellem usædvanligt store magnetfelter (større end 0,4 mikrotesla i gennemsnit) og børneleukæmi.
  • At der ikke kan konstateres nogen overhyppighed for andre kræftformer hos børn.
  • At forsøg med dyr og celler ikke har vist en sammenhæng.
  • At teoretisk videnskab ikke har kunnet forklare, hvordan magnetfelter skulle være årsag til den statistiske sammenhæng med børneleukæmi, som er set i nogle undersøgelser.

IARC's fem kategorier for kræftrisiko

På baggrund af den statistiske sammenhæng, som er set i epidemiologiske undersøgelser klassificerede IARC magnetfelter i kategorien "2B: Muligvis årsag til kræft". Det er én af IARC’s 5 fast definerede kategorier, som hedder

1:     Årsag til kræft

2A:  Sandsynlig årsag til kræft

2B:  Muligvis årsag til kræft

3:     Ikke klassificerbar i forhold til kræft

4:     Sandsynligvis ikke årsag til kræft

Langt de fleste undersøgte emner, stoffer og påvirkninger, som IARC har vurderet, er kategoriseret som "2B muligvis årsag til kræft". I samme kategori som magnetfelter findes eksempelvis også kaffe, fortæller WHO i faktablad nr. 322 (2007). Kaffe kan muligvis være årsag til kræft i urinblæren, og måske på samme tid virke beskyttende mod tarmkræft. En anden påvirkning i kategori 2B er svejserøg.

Når IARC vurderer, om en eller anden påvirkning kan være årsag til kræft, så sker det efter nogle meget stringente regler, hvor det er vægten af den samlede videnskabelige dokumentatio/belæg, der tæller. IARC bruger kategori 2B, når der som for magnetfelterne foreligger "limited evidence" (begrænset dokumentation/belæg) fra statistiske befolkningsundersøgelser og "inadequate/inconsistent evidence" (utilstrækkelig eller ikke-samstemmende dokumentation/belæg) fra den eksperimentelle forskning med dyr og celler.

IARC vurderer, at det hverken er påvist eller sandsynligt at børn kan få kræft af magnetfelter. Modsat er det heller ikke bevist, at magnetfelter ikke udgør en sundhedsrisiko. Derfor må forskerne sige, at det er muligt at det kan være sådan, selvom man ikke har fundet en årsagssammenhæng mellem forekomsten af børnekræft og langtidspåvirkning af magnetfelter.

Desuden er der fortsat mange usikkerheder, fordi sammenhængen er fundet i statistiske undersøgelser. Andre typer undersøgelser, herunder dyre og celleforsøg, viser ikke en sammenhæng. Det samme gør forsøgene på at finde en teoretisk, videnskabelig forklaring. Der kan derfor være andre forklaringer på de statistiske resultater end magnetfelter.