WHO vurdering af den samlede forskning om magnetfelter og sundhedsrisici.

WHO, Verdenssundhedsorganisationen under FN, afsluttede i 2007 sit store internationale 10-årige projekt om magnetfelter fra elforsyning (ekstremt lavfrekvente felter). Projektet skulle ikke blot vurdere, om der er en kræftrisiko forbundet med magnetfelter og elektriske felter, men også om felterne på anden måde kan skade menneskers sundhed.

WHO's vurderinger er samlet i publikationen Environmental Health Criteria nr 238. Det er et værk på 446 sider. Derfor har WHO opsummeret konklusionerne i et kort faktablad nr. 322.

Vurderingen - kort

WHO konkluderer, at der ikke er kommet nye undersøgelser, som kan ændre ved IARC's vurdering fra 2002. IARC klassificerede da de magnetfelter fra elforsyning i kategorien ”2B muligvis årsag til kræft. Klassificeringen er baseret på befolkningsstatistiske (epidemiologiske) undersøgelser, hvor nogle har vist en øget hyppighed af leukæmi hos børn, der havde været udsat for lavfrekvente magnetiske felter i boligen på mere end 0,3 til 0,4 μT i gennemsnit. WHO vurderer imidlertid, at de epidemiologiske resultater svækkes af metodeproblemer.

Der findes ingen kendte biofysiske mekanismer, der antyder, at magnetfelter er medvirkende til udvikling af kræft. Hvis der er sundhedsrisici ved at være udsat for felterne, må de derfor skyldes en endnu ukendt biologisk mekanisme. Desuden har dyreforsøg i det store og hele været negative. Det får WHO til at konkludere, at  alt i alt er forskningsresultaterne fra børne-leukæmi undersøgelserne ikke stærke nok til at sige, at der er en årsagssammenhæng. Der kan være andre årsager til resultaterne.

Om andre sygdomme siger WHO, at der her er meget mindre, der kan pege i retning af en sammenhæng med magnetfelter.

Forsigtighedstilgang

WHO finder ikke, at der er videnskabeligt grundlag for grænseværdier for de relativt lave felter fra elforsyningsanlæg, men mener, at en forsigtighedsstrategi er berettiget. Derfor anbefaler WHO:

  • At myndigheder og elbranche følger og støtter forskning for at få afklaret den videnskabelige usikkerhed.
  • At medlemslandene sørger for en god kommunikation om forholdene mellem alle interessenter.
  • At man, når der bygges nye elforsyningsanlæg eller konstrueres nye apparater, undersøger mulighederne for at reducere felterne, hvis det kan gøres uden eller for få omkostninger.
  • At indføre vilkårlige lave grænseværdier er ikke berettiget.

 

Energinet har i 2007 udarbejdet en dansk oversættelse af WHOs faktaark nr. 322. Både den originale og den danske oversættelse er tilgængelige her på siden.