Der er magnetfelter omkring både ledninger og jordkabler, men de udbreder sig forskelligt. Fælles for felterne er, at de er afhængige af hvor stor strøm, der går i anlægget og af afstanden.

Her ses eksempler på magnetfelter fra ledninger og jordkabler:

Skemaet viser eksempler på magnetfelter i typiske driftssituationer. Felternes størrelse varierer hele tiden afhængigt af strømmen, der går i ledningerne og kablerne. Jo større strøm, des større magnetfelt.

Desuden falder felternes størrelse kraftigt med afstanden. Ved jordkabler er man fx relativt tæt på kablet, når man står direkte over det, mens man er relativt længere fra en luftledning, når man står under den. Derfor forskellen på felternes størrelse.

For både kabler og ledninger har det desuden betydning, hvordan de enkelte ledere i kabler og ledningssystemer er anbragt i forhold til hinanden.

Varierer med forbrug og produktion

På 400 og 132 kV niveau kan strømmen variere afhængigt af, hvordan produktionen af elektricitet er fordelt på kraftværker, vindmøller og andre anlæg samt af den aktuelle import og eksport af strøm fra udlandet.

På de lavere spændingsniveauer afhænger felternes størrelse i højere grad af forbruget i lokalområdet. I områder med industri vil felterne som regel være størst i løbet af arbejdstiden, mens de i områder domineret af boliger fx kan være størst, når alle husstande næsten samtidigt laver mad i den mørke tid.

Generelt vil felterne være mindst om natten, når elforbrug, -transport og -produktion er lavest.

De samlede magnetfelter bliver ikke nødvendigvis større, fordi der hænger flere ledningssystemer på samme masterække, idet felterne fra de forskellige systemer i nogen grad kan udligne hinanden.

Transformerstationer

Omkring de større transformerstationer (400 kV-50 kV) er der som regel et hegn eller en bygning.

Felterne fra selve transformerstationerne er sædvanligvis meget små (ca. 0,1 µT), når man er uden for hegnet eller bygningen omkring dem, dvs. på de steder, hvor offentligheden har adgang.  Her vil det være felterne fra de kabler og ledninger, der går til og fra transformerstationen, der dominerer.

Generelt aftager felter fra en transformer langt hurtigere end felter fra kabler og ledninger.

De mindre transformerstationer (20 kV - 10 kV) kan være placeret i industri-, bolig- eller kontorbygninger, men ligger ofte ude i det fri i byer og på landet. Helt tæt på stationen kan magnetfelterne være ganske store (2-5 µT), men allerede på en meters afstand kan de være omkring en tiendedel af dette.