Både elektriske og magnetiske felter kan have fysiske virkninger på omgivelserne. De kan være irriterende, men er sjældent farlige for mennesker. De praktiske gener, som man kan opleve som nabo til en højspændingsledning, skyldes sjældent magnetfelterne. Det er oftere de elektriske felter, der er årsag.

Elektrisk opladning

De elektriske felter fra 400 kV-ledninger kan være årsag til en elektrisk opladning af genstande, der befinder sig under ledningen. Det kan være huse med bliktag, elektriske hegn, der er slået fra, metalstiger, metalbadekar, der anvendes som drikketrug til dyr m.v. Når man så rører ved genstandene, kan man få et lille stød som det, vi kender, fra statisk elektricitet.

Det er ikke sundhedsfarligt, men kan være irriterende. Problemerne opleves især i tørt vejr, og især hvis genstandene har dårlig jordforbindelse. Man kan derfor som regel afhjælpe dem ved at jordforbinde genstandene fx med en kobbertråd.

Et lysstofrør, der holdes hen til tændspolen i bilen eller tæt på et højspændingsanlæg, kan blive opladet, så det begynder at lyse, og sommetider kan man også føle en svag kilden i hårene på armene, når man står under en af de største højspændingsledninger. Begge dele skyldes det elektriske felt.

Støj

Under normale vejrforhold støjer luftledninger sjældent. I fugtigt vejr kan man ofte høre en støj fra de største af ledningerne (400 kV). Støjen skyldes små gnistudladninger på overfladen af ledningerne. Fænomenet kaldes korona. Koronaeffekten er ligesom de elektriske felter afhængig af spændingen på ledningen.

Når ledningen ikke er afbrudt, så er spændingen næsten helt konstant og ændringer i koronaen er derfor afhængige af vejret og især luftfugtigheden. Magnetfelterne er derimod afhængige af strømmen, ikke af spændingen, så lyden er altså ikke et symptom på, at magnetfelterne er større på de tidspunkter, hvor man kan høre den.

Pacemakere

Det elektriske felt omkring de helt store højspændingsledninger kan forstyrre visse ældre typer af pacemakere. Pacemakeren kan så gå over på en anden frekvens. Den vender imidlertid tilbage til den oprindelige frekvens, når man forlader feltet.

De magnetiske felter, der forekommer omkring højspændingsledninger og transformerstationer, er af en sådan størrelsesorden, at de ikke vil kunne forstyrre funktionen af de pacemakere, der anvendes i dag. Derimod vil der i visse tilfælde kunne opstå forstyrrelser som følge af elektriske felter i de størrelser, der forekomer ved højspændingsledninger og transformerstationer.

Det bedste råd er, at hvis man er i tvivl, så bør man spørge sin læge, om netop den type pacemaker man har, er følsom overfor felterne. Det samme gælder også ved andre typer af aktive implantater.