Who vurderer, at elektriske og magnetiske felter ikke skader miljø, planter og dyr.

WHO udgav i 2005 et informationsark, som handlede om magnetiske og elektriske felters mulige virkninger på miljø, dyr, fisk, havdyr, insekter m.v. Du kan læse det her.

Konklusionen er, at ud fra det, vi ved fra forskningen i dag, så er der ikke påvist nogen skadevirkninger fra felter, som er mindre end de vejledende grænseværdier, som ICNIRP anbefaler for mennesker. I arket opsummerer WHO forskningens resultater.

Om dyr

De fleste undersøgelser på dyr er gennemført for at undersøge, om felterne skulle have en effekt på mennesker. Til de fleste forsøg har forskerne anvendt mus eller rotter, men der er også anvendt andre dyr fx bananfluer, som har kort levetid, og hvor man ret hurtigt kan se, om en påvirkning kan være skyld i ændringer i arvemassen. Selvom der ikke er så mange undersøgelser, der direkte har fokuseret på dyr, så har man dog også undersøgt, om felterne kan have indflydelse på:

  • Fugle, pattedyr og krybdyr, som navigerer ved hjælp af Jordens magnetfelt.
  • Husdyr (svin, får og kvæg), der går på græs under højspændingsledninger.
  • Fugle og insekter, der passerer gennem felter nær ved fx højspændingsledninger.

WHO vurderer, at der ikke er meget, der tyder på at felter, der er mindre end ICNIRP's vejledende grænseværdier, kan påvirke dyr. Specielt har forskerne ikke fundet nogen skadevirkninger på kvæg, der græssede under ledninger.

Man ved dog, at forskellige insekters flyvning kan blive forstyrret af elektriske felter, der er større end ca. 1 kV/m (kilovolt/m), men man har kun set markante effekter for bier i bistader der er lavet af eller indeholder dele, som er lavet af elektrisk ledende materialer (fx metaller).

Uisolerede genstande, der ikke har god jordforbindelse, og som placeres i et elektrisk felt kan blive opladet elektrisk og kan skade eller forstyrre dyrene. Det har vi i Danmark især set når ståltrådsbure eller gamle metalbadekar, der bruges til vandingstrug uden at have ordentlig jordforbindelse, placeres tæt under højspændingsledninger.

Nogle fisk navigerer ved hjælp af de elektriske felter, der opstår, når havstrømme bevæger sig i Jordens magnetfelt. Andre bruger direkte Jordens magnetfelt til at navigere. Ingen af de undersøgelser, der er foretaget har påvist væsentlige virkninger.

Om planteliv

Der er heller ikke set skader på vilde planter eller afgrøder undtagen på træer, der vokser så tæt på fx ledninger, at de direkte svides af de elektriske udladninger, der er helt tæt inde omkring ledningerne.